Företagsopinion: mer om de pågående rättsprocesserna

Företagsopinion
Estland mot Sverige (bild: Förenade Bolag)

Företagsopinion och de pågående rättsprocesserna

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har inlett en förundersökning avseende bland annat misstänkt grovt penningtvättsbrott i San Fransokyo AB från juli 2017 till och med minst 30 april 2018.

Förenade Bolag rapporterade om den inledda förundersökningen kring Företagsopinion 2018-02-12. Här nedan följer en lägesuppdatering kring hur långt gångna målet/målen som berör de estlandsregistrade men svenskdrivna verksamheterna Företagsopinion, Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen är.

Misstanke om grovt penningtvättsbrott för i huvudsak en av verksamheternas betalningsmottagare har resulterat i penningbeslag under tiden, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser annat än att det sannolikt inte kommer vara möjligt att applicera Grovt fordringsbedrägeri på Företagsopinions verksamhet.

Det börjar i Solna Tingsrätt

2018-02-08 Polisanmälanupprättas gällande ”Bedrägeri med hjälp av ”bluffakturor”, brottskod 0912. Huvudanmälan gällande grovt fordringsbedrägeri genom massutskick av falska fakturor till företag. Tre misstänkta personer: S.B, S.Y.B och C.M.K.

2018-04-30 fattades beslut om penningbeslag hos betalningsmottagaren San Fransokyo AB, till ett värde av 449 736 kr vilket meddelades Svea Bank.

2018-06-29 San Fransokyo AB meddelar via advokat att deras verksamhet är laglig och att de är redo att samarbeta med åklagarmyndigheten. De vill också ha information om misstankar och en tidplan för förundersökningen.

2018-07-04 Åklagarmyndigheten meddelar att förundersökningen pågår, att åtgärder återstår men att arbetet ska bedrivas skyndsamt.

2018-07-13 skickar San Fransokyo ABs advokat begäran om rättslig prövning då man inte anser penningbeslaget skäligt.

2018-07-16 Begäran om rättslig prövning inkommer till Solna Tingsrätt. Beslut fattas att målet ska överlämnas till Södertälje TR som är behörig tingsrätt att handlägga målet.

… och fortsätter i Södertälje Tingsrätt

2018-07-18 Ombud anför att San Fransokyo AB bestrider åklagarens yrkande och yrkar att beslaget omedelbart hävs. Södertälje Tingsrätt meddelar att penningbeslaget ska bestå och att åtal skall väckas senast 2018-08-15. Som skäl för beslutet anges att kontobehållningen kan skäligen antas vara föremål för brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

2018-07-25 Efter överklagande från San Fransokyo AB instämmer även Svea Hovrätt i tingsrättens beslut. Beslaget kvarstår.

2018-08-09 Åklagarmyndigheten inkommer med en framställan om förlängd åtalstid avseende penningbeslag. De begär att åtalsfristen förlängs med en månad, fram till 2018-09-14. Detta då de har ett mycket stort material att gå igenom närmare 3000 sidor, utan att ha räknat med det material de har fått från Estland genom EIO, European Investigative Order (Europeisk utredningsorder). Man klargör att ”utifrån vad som framkommer av materialet kommer förhör att hållas. Åklagaren kommer också att ta ställning till om och vilken brottsmisstanke som ska delges. Det går i dagsläget inte med säkerhet att säga vilken brottsmisstanke som är aktuell”.

2018-08-09 San Fransokyo AB:s ombud går med på den begärda åtalsfristen.

Åtal inte garanterat

Beroende på vad åklagarsidans underlag säger kommer förhör att hållas och eventuellt leda vidare till åtal.  I dagsläget vet man alltså inte med säkerhet vilken brottsmisstanke eller brottsrubricering som kommer att delges, om någon.

Artikel publicerad 2018-09-05. 

Löpande uppdateringar:

  • 2018-09-14:
    Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-10-12.
  • 2018-10-12:
    Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-11-12.
  • 2018-11-12:
    Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-12-12.